• Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

REVIEW

MicroRNA regulating metabolic reprogramming in tumor cells: New tumor markers

Otero-Albiol Daniel, Felipe-Abrio Blanca

Year : 2016| Volume: 2| Issue : 6 | Page no: 175-181

   This article has been cited by
 
1 Hypoxia-induced tumor exosomes promote M2-like macrophage polarization of infiltrating myeloid cells and microRNA-mediated metabolic shift
Jung Eun Park,Bamaprasad Dutta,Shun Wilford Tse,Nikhil Gupta,Chee Fan Tan,Jee Keem Low,Kheng Wei Yeoh,Oi Lian Kon,James P. Tam,Siu Kwan Sze
Oncogene. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 miR-199a-3p/Sp1/LDHA axis controls aerobic glycolysis in testicular tumor cells
Shihua Zhou,Ziqian Min,Kang Sun,Sijie Qu,Jinrun Zhou,Hongyan Duan,Huawei Liu,Xiaowen Liu,Zhijun Gong,Dan Li
International Journal of Molecular Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 MicroRNA-30d inhibits the migration and invasion of human esophageal squamous cell carcinoma cells via the post-transcriptional regulation of enhancer of zeste homolog 2
Rui Xie,Shang-Nong Wu,Cheng-Cheng Gao,Xiao-Zhong Yang,Hong-Gang Wang,Jia-Ling Zhang,Wei Yan,Tian-Heng Ma
Oncology Reports. 2017; 37(3): 1682
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 RSF1 functions as an oncogene in osteosarcoma and is regulated by XIST/miR-193a-3p axis
Dapeng Wu,Xingguo Nie,Chao Ma,Xianghua Liu,Xue Liang,Yongbo An,Bin Zhao,Xuejian Wu
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2017; 95: 207
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Hexokinase 2 (HK2), the tumor promoter in glioma, is downregulated by miR-218/Bmi1 pathway
Hui Liu,Nan Liu,Yingduan Cheng,Weilin Jin,Pengxing Zhang,Xin Wang,Hongwei Yang,Xiaoshan Xu,Zhen Wang,Yanyang Tu,Aamir Ahmad
PLOS ONE. 2017; 12(12): e0189353
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article